จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา


ปัญญา  วธเนนฺ  เสยโย  ( ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดไร่น้อยเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการดำรงชีวิตน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้อย่างมีความสุข
 
พันธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขอนามัย และมีความสุข
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สำหรับแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนและวิจัยในชั้นเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) บนหลักฐานบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
8. ให้ความร่วมมือและมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
          
เป้าหมาย
1. นักเรียนประพฤติดี เรียนดี สุขภาพดี
2. ครูเป็นผู้มีความรู้ เมตตาต่อนักเรียน
3. มีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนา
4. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้สนองศักยภาพนักเรียน
5. ชุมชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1เร่งรัดการดูแล ระบบการช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน
2พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
3  เร่วพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนการสอน
4  ปรับปรุงหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน
5เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 

 
 

พระครูอนุเขตโสภณ
ผู้รับใบอนุญาต

 
 
พระครูอนุเขตโสภณ 
ผู้จัดการโรงเรียนวัดไร่น้อย

 

นางสุขสันต์  ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่น้อย
 

โรงเรียนวัดไร่น้อย
142 หมู่ 8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร.045-422-606

  
Powered by AIWEB