จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน

           เดิมเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยอาศัยชั้นล่างของกุฏิเจ้าอาวาสเป็นที่เรียน  ต่อมามีนายศาสตร์  ศรีนาง  ศึกษาธิการอำเภอเมืองและประชาชนคหบดี  ข้าราชการได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อก่อสร้างโรงเรียน ดังนั้น วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2545 เวลา 08.30 นพระครูอนุเขตโสภณ  เจ้าอาวาส และประชาชนชาวบ้านไร่น้อย  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์และได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาใช้เวลา 3 เดือน อาคารเรียนจึงแล้วเสร็จ ลักษณะของอาคารแบบชั้นเดียว คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดห้องเรียน 6 X 8 เมตร จำนวน 7 ห้องเรียน
            โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.2545 มีนายประสิทธิ  สุธรรมวิจิตร เป็นผู้จัดการ  นายสมปอง  ขันแก้ว เป็นครูใหญ่  และได้ดำเนินกิจการของโรงเรียนตลอด จนกระทั่งทางสำนักงานบริหารงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจำนวน  2,000,000.-  บาท (สองล้านบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใต้ถุนโล่ง  และก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
            โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นี้  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.2551  ประธานในพิธีเปิด  คือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสมบัติ  รัตโน  ผู้มีเกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิดอาคารเรียนอาทิ  นายชาญณรงค์  ผาสุมูล  รอง ผอ.สพท.เขต 1   นายทองเลี่ยม  วงศ์อามาตย์  หัวหน้ากลุ่ม  สช.สพท.เขต 1  นายอภัย  บุญสาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  นายโสรส  เนื้ออ่อน  ผอ.โรงเรียนบ้านยางลุ่ม  นายสุรัตน์  สรรพสาร  ผอ.โรงเรียนสมเด็จ  นายประหยัด   กาฬเนตร  นายก  อบต.ไร่น้อย  นายเดชา  สิทธิจินดา  กำนันตำบลไร่น้อย  ส.อบต หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 17  และชาวบ้านไร่น้อย  และหมู่บ้านใกล้เคียง
            ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ2552  โรงเรียนวัดไร่น้อยได้ต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้เปิดใช้สำหรับเป็นห้องเรียน
            ในวันที่  16  เมษายน  พ.ศ.2553  โรงเรียนวัดไร่น้อยได้ต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารเรียน  สปช.105/29  จำนวน 2 ห้องเรียน  โดยใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของโรงเรียน  จำนวน  140,000.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

 
 

พระครูอนุเขตโสภณ
ผู้รับใบอนุญาต

 
 
พระครูอนุเขตโสภณ 
ผู้จัดการโรงเรียนวัดไร่น้อย

 

นางสุขสันต์  ใจแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่น้อย
 

โรงเรียนวัดไร่น้อย
142 หมู่ 8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร.045-422-606

  
Powered by AIWEB